top of page

請選擇支持項目

 • 支持阿利亞機票

  20₪
   
   
  • 幫助部分機票
 • 支持阿利亞機票

  50₪
   
   
  • 幫助部分機票
 • 支持阿利亞機票

  100₪
   
   
  • 幫助部分機票
 • 支持阿利亞機票

  200₪
   
   
  • 幫助部分機票
 • 支持阿利亞機票

  500₪
   
   
  • 幫助部分機票
 • 支持阿利亞機票

  1,000₪
   
   
  • 幫助部分機票
 • 支持阿利亞機票

  5,000₪
   
   
  • 一張機票
 • 支持阿利亞機票

  25,000₪
   
   
  • 五張機票
 • 支持阿利亞機票

  50,000₪
   
   
  • 十張機票
 • 支持阿利亞機票

  250,000₪
   
   
  • 50張機票
  • 會得到猶太事務所的題詞/感謝信
 • 支持阿利亞機票

  500,000₪
   
   
  • 100張機票
  • 會得到以色列回歸部部長的題詞感謝信
 • 支持阿利亞機票

  1,000,000₪
   
   
  • 包一架回歸飛機
  • 會得到以色列總統的題詞/感謝信
 • 支持彌賽亞教會

  100₪
  Every month
  Valid for 12 months
  • 給您連結一個彌賽亞教會
 • 支持彌賽亞教會

  200₪
  Every month
  Valid for 12 months
  • 給您連結一個彌賽亞教會
 • 支持彌賽亞教會

  500₪
  Every month
  Valid for 12 months
  • 給您連結一個彌賽亞教會
 • 支持彌賽亞教會

  1,000₪
  Every month
  Valid for 12 months
  • 給您連結一個彌賽亞教會
 • 支持彌賽亞教會

  2,000₪
  Every month
  Valid for 12 months
  • 給您連結一個彌賽亞教會
 • 支持彌賽亞教會

  5,000₪
  Every month
  Valid for 12 months
  • 給您連結一個彌賽亞教會
支持項目: PaidPlans
bottom of page